Vedtekter for Tannhelsesekretærenes Forbund

Sist endret på landsmøtet 23. og 24. november 2022

§ 1 Navn og stiftelse

Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) ble stiftet 23. januar 2007, og er en underorganisasjon i Parat, som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

§ 2 Formål

ThsF har som formål å:

· Ivareta medlemmenes yrkes- og utdanningsmessige interesser.

· Gjennom Parat ivareta yrkesgruppens interesser vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

· Arbeide for å synliggjøre yrkesgruppen som likeverdige aktører i nasjonal tannhelse.

§ 3 Medlemskap

Autoriserte tannhelsesekretærer og assistenter som har sitt virke i tannhelsetjenesten, pensjonister innenfor disse grupper og elever som utdanner seg til tannhelsesekretæryrket, er medlem av Parat-ThsF. Tvister om underorganisasjonstilhørighet avgjøres av Parats hovedstyre.

§ 4 Kontingent

Kontingenten er den til enhver tid gjeldende kontingent for underorganisasjoner i Parat.

§ 5 Organisasjon

Tannhelsesekretærenes Forbund utøver sin virksomhet gjennom:

· Landsmøtet

· Sentralstyret

· Arbeidsutvalget

· Fylkesstyre/utvalg av tillitsvalgte/regionstyre

· Utvalg

§ 6 Landsmøtet

Landsmøtet er ThsFs høyeste myndighet og avholdes i fjerde kvartal hvert tredje år (første gang i 2022). Tidspunktet kunngjøres for medlemmene i medlemsbladet Tannhelsesekretæren eller på annen måte, senest 3 måneder før landsmøtet avholdes. Forslag til saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sentralstyret i hende senest 10 uker før landsmøtet.

Innkalling med sakspapirer sendes landsmøtedelegatene senest en måned før landsmøtet.

Landsmøtet består av sentralstyrets medlemmer, samt at privat, statlig, spekter og kommunal sektor hver for seg velger sine representanter fylkesvis etter følgende skala:

1 – 30 medlemmer: 1 delegat

31 – 100 medlemmer: 2 delegater

101 -150 medlemmer: 3 delegater

151 og flere medlemmer: 4 delegater

Sentralstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt i spørsmål om beretning og regnskap.

Landsmøtet skal behandle:

1. Konstituering

a. Navneopprop

b. Valg av dirigent(er)

c. Valg av referent(er)

d. Godkjenning av forretningsorden

e. Godkjenning av innkallingen

f. Godkjenning av sakslisten

g. Valg av tellekorps

h. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

2. Beretning fra foregående landsmøteperiode

3. Revidert regnskap for foregående landsmøteperiode

4. Innkomne forslag

5. Strategisk plan for kommende landsmøteperiode

6. Budsjett for kommende landsmøteperiode

7. Valg av sentralstyre med varamedlemmer

8. Valg av valgkomité bestående av:

a. Leder

b. 2 medlemmer

c. 2 varamedlemmer

Ekstraordinært landsmøte innkalles når sentralstyret finner det påkrevet eller hvis 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med en måneds varsel og skal utover konstituering bare behandle de saker som ligger til grunn for innkallingen.

Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er nevnt i ThsFs vedtekter. Ved stemmelikhet forkastes forslaget. Fullmakter kan ikke benyttes.

§7 Sentralstyret

Sentralstyret er ThsFs høyeste organ mellom landsmøtene. Sentralstyret består av åtte medlemmer og velges slik:

a) Leder

b) Nestleder

c) Sekretær

d) Medlem fra region nord

e) Medlem fra region midt

f) Medlem fra region vest

g) Medlem fra region sør

h) Medlem fra region øst

3 varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge.

Sentralstyret skal ha møte minst 3 ganger pr. år.

§ 8 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget jobber etter fullmakt gitt av sentralstyret.

§ 9 Fylkesstyre/utvalg av tillitsvalgte/regionstyre

Det kan opprettes fylkesstyre/utvalg av tillitsvalgte/regionstyre. Disse rapporterer til sentralstyret ved forespørsel fra sentralstyret.

§ 10 Utvalg

Sentralstyret kan opprette utvalg som rådgivende organ for sentralstyret.

§ 11 Valgkomiteen

Valgkomitéen arbeider etter retningslinjer gitt av landsmøtet.

Valgkomitéen består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer i numerisk rekkefølge.

Valgkomitéens innstilling skal sendes sentralstyret 6 uker før landsmøtet.

§ 12 Tolkning av vedtektene

Tvist om tolkning av vedtektene avgjøres av sentralstyret. Avgjørelsen kan ankes til første landsmøte. Sentralstyrets avgjørelse gjelder inntil saken er behandlet i landsmøtet.

§ 13 Vedtektsendring

Endring av vedtektene avgjøres av landsmøtet med minst 2/3 flertall.

§ 14 Oppløsning

Tannhelsesekretærenes Forbund kan oppløses etter forslag fra landsmøtet. For å være gyldig må forslaget om oppløsning vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende landsmøter. Det ene av de to landsmøtene må være ordinært og det må være minst seks måneder mellom dem. Det landsmøtet som fatter endelig vedtak om oppløsning skal samtidig gjøre vedtak om anvendelse av ThsFs midler.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS